מדיניות פרטיות

תקנון האתר
המידע והפרטים המפורסמים באתר מבוססים על מידע שלעיתים מסופק על ידי צד שלישי, אנחנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח את מהימנותו של המידע אך בשום מקרה איננו מבטיחים שהינו מדויק, על המשתמש, גולש/לקוח לאמת מידע זה בעצמו ובאמצעות אנשי המקצוע הרלוונטיים, עורך דין, שמאי, אדריכל ומהנדס והתוצאות הן באחריותו המלאה.
המידע והתוכן, מוצגים למשתמשים as is. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
למען הסר ספק מובהר כי מידע פיננסי ו/או עסקי ו/או כלכלי, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.

החומרים המצויים באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר רשומים וזכויות קניין אחרות, אין להעתיק, לשכפל או לפרסם, בכל פלטפורמה שהיא, כל חומר, מידע, חלקי מידע, תמונות ו/או תוכן אחר מאתר זה. משתמש באתר/לקוח, או כל אחד אחר, אינו רשאי להעביר, לשנות או להתאים לצרכיו כל חומר שהוא המצוי באתר, למעט למטרה שלשמה נוצר.